۴+۵ میشه ۹، ۶+۳ هم میشه ۹.
اگر یه روش کار نکرد نگران نباش چون برای انجام یک کار فقط یه راه وجود نداره!
تنها محدودیت فقط خودتی ... اینو روزی صد بار به خودت بگو

حالا ازت میخوام تمام روش هایی که بلدی و بزاری کنار و به این ویدیو تا انتها کنی!
میشه نقطه عطف زندگیت

0