آوا جهانی عزیز: این فیلتر سهم هایی با p/e زیر ۱۰ و سود ساز را به شما نشان میدهد که به لحاظ ارزش و حجم معاملات قابل معامله و قابل رصد می باشد. برای استفاده هر چه بهتر از این فیلتر پست اخر پیج را مشاهده کنید.

(pe)<=10&(eps)>0&(z)*(pc)>=5000000000&(tvol)>=500000&(tvol)>=(bvol)

مجموعه سرمایه گذاری آوا جهانی